เอคริด 2.8 (Lambda Cyhalothrin 2.8%)
รายละเอียด :

เอคริด 2.8      เป็นสารกำจัดแมลงที่มีสารออกฤทธิ์  คือ แลมด้า-ไซฮาโลทริน   จึงมีประสิทธิภาพสูง

                          ในการกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก   แมลงบิล และ แมลงคลาน

                          เหมาะสำหรับการนำไปใช้กำจัดแมลงที่เป็นปัญหาทั้งในบ้านเรือน อาคาร และ สถานที่ต่าง ๆ เช่น

                          โรงพยาบาล ,โรงเรียน ,โรงแรม ,ภัตตาคาร ,ฟาร์มปศุสัตว์ ,คลังสินค้า,โกดังเก็บผลิตผลการเกษตร

วิธีการใช้           เครื่องพ่นหมอกควัน     เอคริด 2.8  ในอัตราส่วน   1  ลิตร ผสมน้ำมันดีเซล  280  ลิตร

                          เครื่องพ่น  ULV           เอคริด 2.8  ในอัตราส่วน   1  ลิตร ผสมน้ำหรือน้ำมันดีเซล  28  ลิตร