มอสควิท ทีบี100
รายละเอียด :

มอสควิท    เป็นสารเทมีฟอสชนิดเม็ดมีความเข้มข้น 10% มีประสิทธิภาพ และความคงสภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

                    ควบคุมการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุงลาย  ได้นานกว่า 3 เดือน

วิธีใช้ :              1.  ใส่ในภาชนะที่บรรจุน้ำใช้ หรือภาชนะที่มีน้ำขัง เช่น ตุ่ม หรือโอ่ง 1 เม็ด ต่อน้ำ 100 ลิตร

                        2.  ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วหลังจากนั้นคนให้ละลาย      

                          เม็ดขนาด 1,000 Mg  (บรรจุแผงละ 4 เม็ด / 25 แผง ต่อกล่อง / 16 กล่อง ต่อลัง)