ไพริแม็กซ์ ( PYRIMAX )
รายละเอียด :

ไพรีแม็กซ์     เป็นสารกำจัดแมลงชนิดใหม่ล่าสุดมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดหนอนแมลงวัน

                       เป็นสารกำจัดแมลงที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้ใช้กับงานด้าน

                       สาธารณสุขโดยตรง  ดดยยับยั้งการลอกคราบ ทำให้แมลงไม่สามารถเจริญเติบโต

                       และจะตายภายใน 1 - 3 วันหลังจากที่ได้รับสาร ไพรีแม็กซ์  นี้เข้าไปแล้ว

วิธีการใช้ :       ใช้ไพรีแม็กซ์ 100 ซีซี  ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นลงบนแหล่งที่ตรวจพบ

                      หนอนแมลงวันอาศัยอยู่  ตามกองขยะ  และ ฟาร์มปศุสัตว์